21st Congressional District

Democratic Congressional Candidates

Don Boyajian

Website: don2018.com
Facebook: /DonBoyajian
Twitter: @donboyajian

Tedra Cobb

Website: tedracobb.com
Facebook: /tedracobbforcongress
Twitter: @tedracobb

Emily Martz

Website: martzforcongress.com
Facebook: /MartzforCongress
Twitter: @martz4congress

Patrick Nelson

Website: nelsonforny.com
Facebook: /NelsonforNY
Twitter: @PatFNelson

Dylan Ratigan

Website: dylanratigan.com
Facebook: /DylanRatigan
Twitter: @DylanRatigan

Katie Wilson

Website: katiewilsonforcongress.com
Facebook: /katiewilsonforcongress
Twitter: @Adirondackatie
 
 
Last updated 5/14/18